HomeНовости и политикаRelated VideosMore From: The Dollar Vigilante

Wells Fargo and Other Banks Now Just Outright Stealing People's Money

652 ratings | 35496 views
Subscribe to the TDV newsletter here: http://dollarvigilante.com/subscribe The Dollar Vigilante on Steemit: https://steemit.com/@dollarvigilante TDV Groups Expat Network: https://www.dollarvigilante.com/vigilanteexpatnetwork TDV Get Your Gold Out of Dodge: http://goldoutofdodge.com/ Survive Shemitah free white paper at: http://surviveshemitah.com/
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (85)
es (9 months ago)
banks and the corrupt people working there are the ones robbing most likely. u got to fight hard just to make sure the banks are not robbing you these days.
R A (10 months ago)
Banks steal people's money right after you open the account : they charge for maintenance ., for what???? Yes maintenance 💸😜🐽 . $ 5 dollars a month . $5x 5million accounts = big robbery ....if everdraft they will charge 33x millions of accounts = huge rob , banks are the biggest theft gang of all times and the worst thing is that they are legal thefts, they not only steal your money but the sacrifice of your life .
Mika Mitena (1 year ago)
Well Fargo Midland Bank Stealing OUR Home!!!!!
Melanie Trodella (1 year ago)
I enjoy Jeff Berwick - love to get on a depth convo with him, a smoke and a drink in the other hand. 🙌🏼. Yet, those who refuse to admit it- fave it, you're in denial/just fooling yourselves. One thing I'm (STILL) extremely weary about is the whole crypto currency / BitCoin (ALL IN ALL, boiled down to any *TRUE "Value" ... I mean, really? Ok GN bye bye
Melanie Trodella (1 year ago)
Yup yup yup yup yup yup uh huh uh huh WellsFucko still battling their fraudulent acts (not just accounts, also WELLSFUCKO hm MORTG) Wanna help me fight BSCK I'm going to slay em' full throttle
Lyle Foster (1 year ago)
The last desperate act of a nation, is to plunder it's population.
Harry Pink (1 year ago)
give a man a gun and he can rob a bank. give a man a bank and he can rob the whole world lol.
the Chase scene (1 year ago)
or: You can steal more with a briefcase, than you can with a gun. (one of my favorite quotes)
Rose Quartz (1 year ago)
Why even keep your money in those banks and pay high fees. Try your local credit union...
P Des13 (1 year ago)
The Banker are the real bank robbers it's a perfect inside job.
Lee Simonds (1 year ago)
Question for you guys. My company uses T Rowe price for my 401k. I moved my money to the cash reserve fund for fear of a correction. I just got a letter saying they are moving it to the US Treasury money market trust. Should I be worried? Does that make it easier for the Govt. to take my money in an event of a bail in? Does China own the Us Treasury?
Valueless Dollar (1 year ago)
My time is upon you. Get into BitCoin/LiteCoin or suffer fully.
GNULinuxGuy (1 year ago)
Litecoin? If you're going to hedge against Bitcoin then I would definitely choose DASH. Significantly stronger fundamentals, and a steady stream of innovations. :) https://www.dash.org/
Mark W (1 year ago)
Jeff would like to see more predictions and what you think is happening in the horizon. What are some other investments like bitcoin steemit. I think this issue regarding banks was not bank theft but people worried about their jobs. They don't want to get fired or demoted, so they cooked the books to meet a quota. This isn't like the bank intentionally trying to bail themselves in.
SonicScooter (1 year ago)
"Unbacked".....put it to bed.........currency is backed by future taxes....end of stupid story.
Benyameen Yitzhak (1 year ago)
50% theft of bank accounts in Cyprus, are you sure? Wasn't it only 9.9%?
BRIZZY RIZZY (1 year ago)
2:42 "but the pentagram has also recently admitted... " lol
bzut07 (1 year ago)
Maybe brain-damaged stupid Americans deserve it... coz you allow it to happen... lol
Lagnaf Irby (1 year ago)
do you really believe these 5300 people took this upon themselves to do this no that b**** that took the hundred and twenty-four million dollar bonus when she quit this week was behind this
Hrishikesh Huilgolkar (1 year ago)
Time for my daily fap
ODD Reality (1 year ago)
Thanks, Jeff. The Jews got us by the balls.
Bruce Cohen (5 months ago)
TRUMPS a GERMAN..lol...NOT every JEW is a RICH ... ASS HOLE..
Kaybe23 (1 year ago)
Revolution is already there: Cryptocurrencies. No need for any banks anymore!
Irish Proc (1 year ago)
WHAT I͇S IͅSL͚A͉M̭?͚ ̮An̥swe̱red̺ i̞n̲ 6 ͈p̭oi̱n̪ts͖, plͅu̹s ̲1. ͕ • B͕ḙḷi͉ef i̪n̲ ̣God Almig͙h̲ty. ̼H̘e ̞ha̯s nͅo pa̰r̼t̥n̲e̘r, n̟o̖ eq̗ual̫ ̝a̼n̮d͎ t̝he̱re͍ ̘i͇s̞ n̺oth̬iṇg ̠l͈ik͈e̘ H̞iṃ.̰ H̪e h̟as͉ ̬po͎we̼r ̭o̪v̮e̘r al̜l ̣t͇hin̺gs̳.͕ He̮ ͅis the tru̱e̘ r̳ea̳l̠i̙ty ̙an̬d ̪e͖v͇er̞yth̦i͖n͕g ͕e̠ls̠e ͖is ̤j̗us̯t H̥is̥ ͙c̩r̰e͇a̰t̗i͕o̰n. Just a͉s̙ H͖e̤ ̩creat͕ed e̩v̳erytẖing̰,̰ He ca̺n ̙take͉ ̝ev̘ery̰thing ̰out̘ ̮o͙f ̗exi͕ste̖n̠ce.̦ ̺T̤here ̙is ͍noth͚i̙ng̺ ̱b̹e͚fore̗ ̬H͔im̺ ̬and̰ n͓o̫thin͙g a̩fte͙r ̺Him. ̘Hḙ i͉s ete̼r̖nal.̮ ̦H̰e is͇ n̼o̭t ̯a͎ ̬“̩he̬”̗ ͓b̼u̺t̼ ̼w̬e ̰h̳av͚e ̹limi̟t͍e̩d v̟oca͇b̳ular̤y. H̺e̪ is p̻ḙrfect. He̻ ḭs ̦c̮omp̥l̟ete̪.̹ H͚e̖ is͇ ̹e̟v̥ery̩thi͚n̜g͔ and̪ ̞we only ͚ẹx̦isṯ by̞ H̙i̮s ̖wil̙l̥ ̺and̮ p̝e͇rmi̳s͇s̙i̝o̜n͍. ̗ •̲ Beli̝ef in ͍the ̦A̝ng̙eͅl̯s.̖ ̦I̪nt̟el̰l͕i͉ge̳nt ̺an͍d̼ ̲p͍ụre ͍c̘r̰ea̟tu̦r̝e͎s͎ m̤a̖de of̼ l̦ig̗h͉t̗. Th͚e̥y͕ ͎ar͚e ͔inher̯e̪ntl̫y̳ ̝g͕ood͖ a̞n̦d̲ ẖạv̗e̦ ͚no̲ f̜re͙e̜ w̮i̬ll ̦to̗ c̬ẖo̠o͇se to b̙e̹ evi̘l.̥ ̝Hu͍mans̩ are ͔al͎so ͉in͓he͈r̲ently̖ ̜go̼o͓d͙,̣ ̺this ̪i̭s͎ ̞cal̤le̲d the̥ ̙“f̗it͓r̞a̰”, ͙w̯he̟reby ͖h̻u̟m̼an͙s a̫re bor̞n̩ ̖w̝i̹th a͚ ̹na̹tṵral̲ /͚ in̲stin̞c̥tua̖l̺ i̤n̝cli͕n̖a̳t̫i̥o̙n̖ ͖to ḇe̜ ki̗nd̘,̜ ge̺n̤e̮r͉o̬u̻s, ̞f̥a̦ith̞f͎u̗l̻ and̺ co̝mp̼a̳s͍ṣiona̠te. ̥Thi̳s c̞a̝n be ̲c̬l̮e̲a̮rly ͅob̤s͓e͓r͓ved͚ ̤i̖n ͉aḻl c͇h͚i̟l͖d̖ren of e̝very̗ ̝r̯ace̞ ̲a̘nd c̞r̹eed̙.̤ ̞H̦o̺w̮ever,̦ d͖em̩o̦ni͉c̲ i̠n̤f̺lu̘eṋces̹ ̼from ͇s̻ome ̩of̤ ͇th̖e ̖jiṇn͍k̠in̩d̹ ̖~͖ ͉cͅreat͙ures wh̦ic̱h̤ ha͖ve e̹xịst̯ed̼ be̱fo̼r̮e̖ ̝hum͎an̤s, w̫ho͓ ͅha̤ve ͓an͙ ͔ana͖t̹o̦m̼y oͅf ͙f̰i͙re/p̫l͇a̞s͈ma͕ b̟ut͉ a̜r̩e ̻ṵn̰o̮b̯s͓erv͍abl̼e ̹to̭ ̘o̫u͇r̫ ͔eye̮s̟ m̗u̯c͔h̖ ̤lik̙e̳ ma̦n̗y ̼co̪l̞o̘u̟rs in ͅth̻e̤ e̟lec̘tr͍o̟m̰agnet̠ic̣ s̗pectr̘u̳m. ̳~̩ ̭T͕h̞e͈se ̝demon̲i̪c̙ ̞in̲fluen̳ces compe̖tḛ wi͈t̩h̞ ̲a͕ng̪elic̯ ̫i̠nfl͙ṷe͍n̫c̟e̱s̼ ̜i̘n ͚o̯ur ̰liv̯es. ̬With ̞ṯhe̟ free̳wi̹l̥l g͓iven̲ to ̩us̰ ͚we m̲us̟t ̖c̖ho̭o͕se̙,͍ d̤a͍i͈ly̮, ̟w̱h̲i̟ch ̮in̪f̤l̲u̗enc̯ḛ ̦to f̤o̦llow. ̜ • ̖B̗el̦ief̦ ̗i̞n Di̟vine̠ ͕Ḅoo͇k͔s̱. Be̠l̲ief in̦ ͖ṱhe ̺Bi̩bl͇e, tͅhe̠ ͕Tor̻ah͓,͍ ̘t̰ḥe̪ ̠Ps͕alms̘,͚ ̣t̞he͉ ̳Gosp̰e̻l͖ a̱nd ̣al͍l̝ d̮iv̤i͎n̮e̜ books̙ wh͎i̥ch͚ ͇d̬o (̼or ̝did) ͖cal̺l̟ ͎y̜ou t̙o̠ ̙rememb̮e͓r t̻he ̘Oneͅ an͖d̯ ͓A̯ḷmight̲y̞ ̩G̥o̤d͉ in ̣yoṷr a̞c͈ti̺ons͉ and ̬w̗o̮rds,̙ ̟an̪d ̞to̖ ͔o͖bey̯ Him͍,͎ ̰f̭o̻r̬ ͇y͈o̙ur̹ ̭o̭wn͙ s͚a̘k̩ẹ.̪ Fi̘na̜ll̪y, ̬t̺h̗e ̲l̦as̺t d̲i̗vi̝n̖e̻ ̯re̤ve͈lat̥ion; ̲th̖e Q̠ur̤’̼a̱n,̪ ̰w̳h̰ic͔h con̪firm̤s ̰w̘h̺a͕t̻ we͈ a͎lre͓ad̫y̯ ̯k̖n͈ow ̝a̖bo̰ut ̩t͇h̥e ̪p̼r̲eviou̬s ͚sͅc̮rip̖tures bei̠n̲g al̩te͔r͔ed̻ an̲d̼ ̣m̟a͇n͇ip͉uͅl̩ated,̲ and̯ ̭wh̙ic̣h rec̫t͙if̟i͎es t̟h̼oseͅ e͔r̝r͎or͖s̠ a̹n̦d ̺g̪i͔ve͔s ̩us̘ ͙a̼ ̹fir̼m͈ ̫g̪r͍o͙u̱nd͔ing̻ in a̱ut͚he̗n͉t͉i͇c ̱g̳u̝id̪a͇n̲ce ͕and kno̮w̼l̪edg̝e f̥r̹om̼ ̪oṳr̭ C̥r͉ea͓t̰o̳r̟.̼ As͉ p̺romise̼d̘ i̘n̬ ̦the̦ Q̥ur’̻a̝n ͚i̗ts̪e̻lf,̜ ̣t͈he l͉a̘s͇t r̦evẹla͍t͍ion w͓i̹ḷl ̟neve͈r̖ be ch̤ange͍d̫ an̤d s̱o ̭no mor̪e m̞e̫ss̘e͍n̖gers ̯o͖r̩ ̦b̲o͈oks̘ ̗wil͕ḽ be͖ se̖ntͅ to ̤h̯uma̟nki̘n̼d͚. ̬Ther͈e i̯s ͅno ̲m̪ore̞ g̺ui̝dan̝c̪e͉ to ̖come̘. ̯God͔s ̜f͓av̳ou̺r u̹po͖n us ̻h͚as b̫ẹen͕ com̳p̖lete͈d̻.͇ • ̟Be̲li͇ef in̳ t̬he ̯Prop̜hets̗.̘ Bel̩i̱e̪f th̬at e̯ve͔r̻y ṋati̺o̪n͍ ̹h͉a̜d ͖proph̩ets͖ ̩se̪nt̹ ̰t͖o̥ ̹it̰,͇ t͇o r͇emin̳d ̻th̖e̖ ̭p͚eople a̩b͕o͖ut ou̠r͓ ̘co̰v̩enan̜t̤ ͍wi͉th ̰God.͖ T̻hat͈ ̬b͖ef̫or͇e ̘He̲ pu͎t our̮ soul̪s̝ ̘in ͉t̥he̝se ̹bo̻dies͎,͕ ̼w͕e̺ agre̥ed̼ ͅt̳o t̞his ͖c̜h͚a͓lleng̝e̞,̝ ̻and ̤we͎ a̪g̹re̘e̜d͕ ̺t͈o b̹e̺ tested ̳o̰n̫ ea͉rt̟h̟. ̫Ove̝r̻ ̲1̹24,̺0̹0͚0̖ ̯P͔r͓o͔p͚ḥe̗t̲s͈ h̳ave b̥ee̥n s̘eͅn̗t ̰t̥o̭ al̳l t̰he͍ p̞e̦o̟ple̮ ͚of ̣t̳he ͔w̝o̪r̦l̞d͙.̭ Of̖ th̹e͍se͕ Pr͔oph̪e̯t̹s̗, a̮r̰ouͅnd̤ ̣3̰0̳0͖ we̲re̝ ̖Me͍s̳se̩n͎ger͖s.̻ ̣T͎h̰ḛy̗ ̞w͔ere̱ ̞senͅt wit̲h̲ a͓ ͙d̫ivi̗n̩e̝ reve̼la̭tio̰n͈.̦ ̻Ḁș Musl͉i͎mͅs ̩w̤e̩ do̰ ̯no̥t ͔dif̯f͎e̹r̲en̠tiat̼e̞ ̼b͓et̫w̭een̙ the Mes̺se̗ng͔er̲s̮. ̘T̮h̤e̪y͚ a̝r͍e a̰ḻl͚ eqụa̮l a͉ṋd we̱ ̻ṭrus͔t ̼a̖n̩d ̰bel̹iev͇e i̩n̬ the̗m̟ a̬ll̪.̹ ̠Aḏam̦, ̱En͔oc̞h̤, ̮Noa̠h,ͅ ̦L̖ot̮, ̲Jo̹n͕a̳h,̫ A͓b͚ra̻h̜a̦m͔,̯ ͈Is̰’̯ma͚ee̜l,͕ I̠s’͔a̤ac, ͔I̠s̺’̱rae̳e̫l,͓ ͅJos̤e͓p̲h̲, ̞Jesụs, M̠uͅham̼m̰ad – Aḻl͉ ̼w͙e͇r̩e̱ ̝am͉ong͓ ͙t̠hose m͈o͎s̜t̮ ̼bel͖o̗ved̦ t͖o̜ God͉.͓ H̯ow̥e̗ṿer; ̤Muha̹m̼ma̪d, bei͓n͖g̹ ̯the vḛry l̝a̝st ͎m͈e̲ssen͚g͇er͚ ̭w̙a̪s̭ not̤ j̫u̗s͓t ̖s̻e̙nț t̫o͍ ͙one͚ ̜n͙a̱t̬io̜n, ̥bu͈t͉ ̘h̤e͉ ̞was ̣se̠nt̪ as͔ ̗an̗ e̘x͎ample ͓f̬o͓r̳ ̪t̥h̭e̟ e͉nt̪i̲r͓e ̥w͉o̺rl̯d. ̥Whi̱l̹e ̭w̬e M͓u͕slim̪s̪ m̠us̜t bel̜i̟e̘v͈e̙ a͙l̟l̻ ̝tẖe Me͚s͓s̲eng͓e͉r̺s̟ a̦r̩e̼ equaḷ, ̤we ͈unde̮rst̞an̖d͙ ̞t̖hat̳ b̘e̯in̟g͙ t̬he͚ ͈l̟a̤s͉ț mes̜s͇enger h̝a͉s̪ v͓e̪ry ̠hono̳u͎r̞ab͚le i̬mplic̯a̭t͔i̭ons.̩ ̖W̦e be͙li̲ev͙e͔ i̝t͈ is̺ ṯhe̟ ̮f͖i̺na̺l m̰esseng̲er ̜wh͍o̭ ̖w̲il̝l̦ ͙int̬erce̺de͓ an̬d ask ̜Go͕d̜ ̤t̘o̳ beg̜i̻n̺ J͔u͎dge̱ment̝ d̳ay, ̹w̱ḥen̤ n̳o̝ ọne ͍e̯l͙se̳ w̩i̖l͔l a̮nͅd ̠m̖ay̱ peac̻e͍ ̮be upo̘n͈ him ̖and ͚on ̺a͇l̘l̝ ̞t̖h̻eͅ pͅro̗phe̼ts ͉ạn̥d ̼m̤e̖sͅseng̦er̰s̟. ̤•̯ Bel̮ief i̘n ̲t̝h̫e Da̖y̹ ̙o̱f̭ ͎Ju͈dg͍eme̹n͕t͕. ͈Bel̤i̟e͖f̰ ̞in͉ th͚e sca̲les ̖wh͖ich will ̠w͉eigh ͍o̯ur̙ ͓deeds, ̙th̭e ̤o͈nly̹ c͇ommo̭d̤i͖ty ̜on͕ ͈tha̗t̫ day ̙w̱h̜en̖ g̞o̭ld aṋd͚ sil̞ver ̠w̹i̬ll ̹bͅe ̩me̻a͓ningl̝es̠s.ͅ Af̞ter͎ ͇this w̳or̗ld ha̩s ̥e̝n̩de̩d ̘an͕d̩ there ͍ar͈e̯ no͔ mo͓re̗ p̩eo̥ple̱,̗ ̘al͙l ̰will̗ ̞b̞e̙ r̜esu̥rr̤ecͅṯed̠ ̺/̫ ̥r͖e̘cr͍e̬ate̥d.̟ W̙e̻ ̟be̘l̞iev̥e m̪ank̪in͇d ̼an̖d ̲j̼i͚n͉nk̦in͔d wi͎ll̫ ̥t͈h̪en b̳e ̼waiti͖n̰g͉ ̦fo̝r 50̮,̺0̼0̱0 ̫ye̻ars f͇o͎r ̝j͚u̘dg̭ement ͕t̘o ̗b̻ḛgin.͙ Fin̥al̹ḻy͚,͙ t͙he l̺as̖t̼ Pr͉ophe̯t,̥ m͇a̘yͅ God ͍b̦l̮ess h͔im̱, ̮w̭i͕l͓l͉ p͕rosțr͔a͔tḛ to̯ ̗t̪he ̝A͙lmigh̹ty̟ ̲a̟n͍d h̩um͚bly as̥k̪ Hi̞m ̥to͖ b̤e̱g̯in̞. Th͈i̦s ͙wi̩ll̺ ̹be͈ ͎a͚ ̭tor̩men͓ting̗ t̩im̙e͇ ͔a̖nd ̼peo̼p̟le̼ w̺ho ̬th̺ink̰ t̖hey a̩r̹e̼ ̘goi̺n̫g͕ t̟o̬ h̖e̫l̞l, w̰ill s̩ti̼l̮l ̱want̜ j̩udge̠me̤nt̜ to c̣o̜mm̪enc̯e,̙ ̠jus̺t ̙ṱo ̫leav̪e thi̼s͙ ̝p̗l͕a̤c̼e͈.̯ Go̪od and ͈ba̘d ̙de̳eds͇ w͎il͖l ̲be̼ w͕ẹi̲ghed͔.̤ Th͎e͍ ̠u͚lti͚mḁte f̮a̦t̙e͕ ̦a͙nd you̳r͓ ͓fḭna̙l d͖es̩t͉i̬nạtịon͉ ͈wiͅl̻l ̘be ̤d̲ec͍id̗e̪d͔.̟ Hea͉v̼en̯ ̰or ẖel̖l ̠w͈ill͉ ̦b͕e̩ re̬w̰a͇rd̥e̦d to͍ ̗th̥ose̝ who̹ ea͚r̪n̠ wh͈a̮t͖ ͓t̺he̫y̝ ̭earn.̯ Don’͎t̥ ̲f̼e̗eḷ h̥ope͇l̬e͉s͖s t̤h̺ou̪ghͅ.̪ ͚If you si͇n͓cer͚el̩y r̯e͔gret ̟you̩r͍ ̼s̰i̘n̩s͎,͓ an̺d ask̪ G̼o͉d ̳to̗ fo̼r͇g͎iv̺e̜ yo̝u͚ ͅin ̲this l̟i̜f͓e, ̺th̫os̱e ͓ver̤y̦ ̦sin̼sͅ w͍ill ̟be ̭tran̖s̜fo̟ṛm̩eḏ f̳rom̤ ba̼d ̠d͚eeͅd͖s̹ ̻i͇nt̙o ̖g͎o͈odͅ ̭d̗e͙eḍs.͚ E̫ve̫ry͇ ̜good͔ int͎en̻ti̘o͖n̳ y̬ou m̰a̦k̹e͓ i̫s͇ ͅw̯or͇th one̟ g̪oo͔ḏ d̪eed͈, w͔hile̻ ̮e̬ṿery͚ ̦e͙vi̭ḽ ̼i̠ṇte͕nt̼ion ͔i̘s͉ no̗t͓ ̣cou͖n̗t͚ed̙, ̱u̯nͅless͇ yo͍u a͖c̼t ̭on̲ ̝i͚t̮ an͎d ͖c̬o͈mmi̲t͍ th͎e ͉s̥in. I͓f yo̳ṳ act o̬n͍ ̯a g̰o̖o̱d̺ int͎e̗n͕t͙i͇o͎n i͓t can ̞be ̠wo̗r͈th ͇10͇0’s ̣o̥f͚ g̰ood ͖deed͖s. R̥i̱ght̹e̳ousn̜es̙s,͓ ̥b̹el͚iͅe̱f͍ in t͔h̺e͍ last d̹ay̺ ͖an̮ḏ b̤e͓l͉ief̝ in G̟od͖ ̦are̠ a̻l̻l͔ y̯o̭u͔ n̜eed̗ t̟o̘ ͇a͚tt̹ain ̙t̗h̹e̗ u͕lt͈i͖m̰a͕te ̜vi̱c̣to̥ry̖. T͎o͍ ͉re̞m̻ai̱n̜ ̮et͖ern̹a͈lly ̯i͚nͅ H͎i͎s ͕pḻe̹a͖su̞re̻, re̥s̩i͇ḏin̺g ̜in His ̖ga̗rdḙn͇s͓ of͓ b̠l̬is̤s ̗wh͚e̳r̩e ̺a͔l̝l ̲ha̯r̭d̖sh͉i̼p,̣ e̺v͙i̞l,̞ ͚dis͓ea͕s̬e a̦ṋd ̻su̯ffeṟi͓ng̖ ̝a̻re̳ r̬eͅm̮o͔ve̼d,̭ ̬r̩epl̪a̻c̞e̯d ͍b̙ỵ ͕a̝ll͈ ̖the de̪l̯i̩ghts̻ ͖y̘ou̩ can and͇ ca̹n̞’t̘ i̳magi̙ne̟. •͚ Belie͓f̬ ̱i͖n̟ Go̠d'̗s̼ p̞r̤edes̭tina͎ti̺o͖n͈. ̖B̫el͓i̩eving̬ ̞that God ͕know͙s ͈eve̯r͓yțhing t̺h̲a̼t ha͙s b̙e̦e͙n,ͅ a̺nd̺ wil̗l ̝be.̩ B̙el̗iev͖i͙ng͎ ṯha̱t ͉t̫he̼r̥e̪ is̭ ͈no̩ ̥po̮w̖er̩ o̮r͚ ͇abͅi͇l̙it̞y ͓to̼ ̬do ̣an̘y̬th̞in̥g ̳e̲x͎cẹpt̩ b̩ỵ His ̭per̮m͔i͍s̬s͓i͍on ̪a̬n̳d̻ p͇ow̤er ̱f̥r̭o̫m͖ ̞H̜i̺m̝.̩ B̹e̥l̫iev̭ing̻ ̱th̦at͇ ̰we a̦rḛ ͖but a timeline̹ ̝o̲f̣ i͍ntentio̬n͔s͉,̺ a̮nd ̩t̲h̤a͕t He̥ is t̯he͍ on̦e ̯wh̙o͉ ̙ḏe̩c͖i̹d̰eͅs̯ whe͓țh͇er ̝or͉ no̪t to ̟giv̲e͕ ̳u̜s̳ t̖h̬e ḁbi̺lity̥ to͈ ̜f͔ul͙f͚i̤l̤ ̙tho͖se͔ iͅnt̙e͖n̼t̜i̖on̻s.͚ ̤B̭elie͓ving t͉ha͇ṱ H̥e̞ ̻is̟ t͚h̺e M̫o̟st͔ W͖i̮s̼e̬, a̟n͕d ̱that̖ a̜l̦tho̪ugh̟ ̙w̦e ̣m̝ay n̙o̹t͔ u͖nͅde̮rs͔ta̤nd ̥His ͅw͉isdom,͚ we͈ s͚ubmit̝ to ̯H̠im and ̗t̪r͔u̺s͎t͖ t͖ha̱t̗ ̩ḛvery̩t̲h͙in̩g t̪ha̗t̮ ̙h̙ap̺p̺en͍s ͔i̫s̳ ̥ult͚i͇m̲ațel̼y̝ f͎o̳r ̻ou̮r͍ ͔o̦w̟n g͎o̖o̯d.̞ ̟H͈e ͚is ͎ben̬e̝v̖o͚le̪nͅt̮, me͇rc̥i͕fuḻ a̭nd ͖l͈ov̼in̖g̤ a̙nd͇ i̬t ͕i̖s His͕ pl͍e͕as̻ure̩ t̘o see us̲ ͙bein̻g͈ ̭be̟ne͉v̰o̝le̯nt̟, me͎rcif͙ul an͉d l̲ovi̩n̰g. ̳ •͙ ̥A M̫us̳lim ̪mu̦s̗t tești̯fy̞ ̻t͇hat̘ G͓o̦d̙ ̞i̮s̳ ͕On̬e̦,͇ ̲h͉as̟ n͈o̤ ̩eq̫u̬a̜l͔s,̻ no̻ p̞a̟r̰t̤ne̞r̦s͙ ̣and the̻re̮ ̭is͙ no̻t͈h͔i̝n̜g̙ l͇ike͙ H̫im,͙ ̩a͚nd we mus̩t tes̰t̥if̙y ͖th̠at͕ i͔n̞de̜ed M͙uha̰mm̲a̠d is̹ ̗ver̲y̻ ͅc̰l͖ea̤r̼l̫y̠ ̝t͈he̬ lͅast me̗s̯s͓eng̳er s̩e̳nt͉ by͓ ̙G͉o̤d. We ͇m̙us͖t ̥pr̫a̖y, ̳give̠ ch̻a͔ri̞t̝y̭,̤ f̙a̻st, a̤n͍d͚ ̼p̞e̟rform pi̘lgr̠i̯m͓ag̜e͇,̝ tḥe̩reby ͙ea̼rni̫ṇg̮ G̤ọds ̫fo̰rgi̗ve͉nes̞s aͅn̥d̦ ̦many goo̻d͎ dͅe͍eds̥ / in͔v͍estm͓ent̰s̪ ̯for͍ th̭e rͅeal e͕t͍er̺na̮l͎ l̤i̯f̜e w̯he͉n̳ ṱhịs temp̲or͚a̫ry ̼ab̙o̮de is̙ d̜u͇m̥ped̟.͉ ͉We m̞u̘s͉t ͙b͈e͕ h̖on̪est̼, tru̜t̖h̜f̪u͚l,̞ ͅtrͅust͚worth̹y̯ ̱a̲n͚d̘ r͎i̱ghte̮o̘us.͉ ̰Bḙ pl̰e͔asan̫t,͙ ͚h̳y͓gie̟n̠ic̪, ͖hav̭e g̬o̲odͅ ̳ch͈ar̘act͈er͚ an̠d ̟b͎e ̹gene͙rou̞s. Be grḁt̳e̲f̳ul, pa̼t͇ient, ̻m̖e͓rci͈fu̝l an͉d̥ courag̯e̼ou̖s͖. B̥a̲s͖ically ͎lov̩e͚ ͇f̲or̗ ͍y̻oṳr̩ ̗br̦o͕t͍h͉er/̙s̠i̹st̟er̰ w̭hat̖ y̰ou wo̯u͎ḻd ̟love̯ fo̩r yͅoursel̦f.̜ A ̪M̝usl̬im͎ is͍ ̭conce̖ṛnͅed̼ ͍wi̘t̘h̳ p̭l̠ea͓s̟i̳ṉg ̹the͚ ͇C͔re͕a̭tor a̞nd n̘ot̯ ̳th͎e c̺reaͅt͖ion͖.̺ T̥h̠e very ̱p̱ur͓pose ̳of ̗ọur̖ ̻e̜x͓i͕s͇tenc̻e is ͅto wo͔rsh̠iͅp̗ [ͅi.e̥.̖ r̯e͉me̹mber,̲ se̞r͇ve,̭ t̮hank,̣ ̝p̺raḭs̖e͙, o̫b̭ey, ̤gl͙o̺r̦i̦f̥y,̙ et͙c]͉ ͙G͓o͙d.̫ If ̘yo̬u͈ do th̠is ̱s͚ince͖re̟l̦y͓ yo̭u ̦wil̬l̝ f̜in̜al͔l̥y̥ feḛl̹ ̙fulf̘il̼led ̗a̬n͔d͉ con̬ten̠t͚ in̘ ̱li͕fe ̥n̟o̺ ma͙t̹ter ̗wha̺t s͕itua͓ṱi͍on̗ y̘o̞u’r̩e̗ i̟n̤.̱ To̺ ̩fulf̪il̼ y͓o̫u͚r ̪hi̮ghe͓r p͇ur͔po̜se̻ ̩of͈ ͚wo͉rship͍i̩ng̹ ̭God, ̘m͔e͇a̘ns ͉t̬o ̜be̮c͚ọm̭e̲ ̪a be͙ing ̥th͕at̻ ̹ḭs͇ ͍in̲ ͚co̘m͈m̠u̦ni̞on͉ w̟i̹th̝ ̭Al̯mi͚gh̝t̫y G̰o̠d͇.̘ ͉Th̻eͅre͎ ̟can ̥b͈e̬ n͕oth̪ing̝ ̖g̯r͚e̱at͉e͍r͓ th̗a̜n ̭this.̪ ̤ ͍ Qu̳ra̳nͅ do̬t͕ ̜co̘m ͍fo͓r͙ an͕ oṇlͅi͕n͍e̬ ͅQuran͚ ̘[[̻t̹he͎ wo̹r̖d̜ of G̫o̥d]] ͍Sun̠na̠h̻ d̘o̬t c̠o͙m fo͎r͎ o̮nlin͔e̤ p̭r̲o̤ph̹e̪ti̩c̖ teac̤hin̲g̞s̖ ̯[[the wor̜d̪s of̗ the̲ ̣l̳a̱st P̖r͓op̩he̮t Muham͉m͚a̼d͍]̘] ̬ ̫ ͔
Craigs List (1 year ago)
Want to revolt? Stop paying your credit cards today. Just get a lawyer to field all letters and phonecalls. They must prove the debt which 90% of banks cannot do. Hence you do not have to pay them, walk away and give them the middle finger out the door. Fuck the banksters...
Jorge Busch (1 year ago)
Craigs List how much in lawyer fees?
tom11zz884 (1 year ago)
And have your credit so ruined where you can't even purchase a home....lol
Craigs List (1 year ago)
I walked from 150K in CC debt 10 yrs ago with this method.. Nothing happened, they could not prove the debt. You have no experience with this or have you done this yourself?
Craigs List (1 year ago)
No you're misinformed. This is GREAT ADVICE!
gnak2 (1 year ago)
LOL in America banks robs you
vincentyeo88 (1 year ago)
hold on tight to your wallet. let no banker touch it.
Angry Dollar (1 year ago)
pentagram? nice.
Lena Romero (1 year ago)
Nibaru Planet X 2016 have you checked him out?
Lena Romero (1 year ago)
Shoot do you think something is coming at earth? Shit that nibaru station is certain that the photos cannot lie coming from all over showing a planet clearly very close to the sun. This would explain the preparation. I kinda am becoming a believer.
Lena Romero (1 year ago)
Do you think this nibaru phonomena
canadianuserthe (1 year ago)
Yes I do. More likely in 2017
Tony Blaylock (1 year ago)
no it's the new mark of the beast or should I say central banks
scott murphy (1 year ago)
its time to pitchfork them all
Joe M. (1 year ago)
5,300 are just the ones that were caught. how many were not? And the person in charge of this is not going to jail, but instead getting millions in parting money? wtf.
DeepState (1 year ago)
Al, Orange Park, FL Now at 72 years old seen all this before, please let me see the banks crash before I depart this earth, only because I have said for 5years this is going to happen. It must happen to teach the banks a lesson. US dollar is only paper backed by nothing.
Al, Orange Park, FL (1 year ago)
one thing I've found through my time here on earth [64 yrs], is that what goes around, comes around, sooner or later their day WILL come!
Richard Coe (1 year ago)
http://www.kvia.com/news/safe-deposit-box-drilled-open-without-permission-in-las-cruces/41649408#.V9i86Rc3kZg.facebook
Jason Walker (1 year ago)
...no surprise no mention of burning the getaway car... ...already aware... ...only the repenters know the truth... its all go'in down in the next 7-10 days...Syria Israeli war starts tonight...next week-rapture....take care Jeff!
pilgrim's progress (1 year ago)
love your allegorical verbiage but Jeff, are u controlled opposition? U keep proffering gold silver and bitcoin knowing that when shelves are empty gold an silver will be worthless and when the internet gets regulated crypto is just another worthless fiat. U believe in shemitah but that's as far into the bible u go. Eze 7:19 They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed: their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the LORD: they shall not satisfy their souls, neither fill their bowels: because it is the stumblingblock of their iniquity.
brian swannell (1 year ago)
This is a massage to the Elites, For all truths shall be known. Gold & Silver have value in nano- parts, for your health. Silver 10 ppm. Nano gold will increase your IQ by up to 24 points
cloudbase rapture (1 year ago)
100 per cent truth
cloudbase rapture (1 year ago)
Wow You said it mate. People gonna beg to Die soon thats how bad it will get when the Trumpets and Vials open.
pilgrim's progress (1 year ago)
+Angel O Exactly right, these financial carnal minds just scratch the surface of the obvious physical tribulation to come but we know the horrors pertaining to the soul bc of these things will be the true test of our being. "Men's hearts failing them for fear, people hopeless begging for death...", u kno. We must hedge against these things with faith hope and love and believe God has a place prepared for those with His Spirit who will be sealed. All this just means we're closer to the coming of The Lord and the end of this wicked age of man enslaved by their selfish lusts and desires of flesh, the root of course being "the love of money".
Angel O (1 year ago)
That's an interesting verse. However, I believe it applies to the bad guys only. I have this theory (or hopeful belief) that being prepared with food, gold and silver won't be of much help without the right state of mind, which is mainly supported by my faith in God and his promises... complicated, perhaps. I'm just trying to make the best out of whatever might come.
Dock of the Bay (1 year ago)
Jeff, thank you for the financial truth and for your efforts to inform some many others!
matute11 (1 year ago)
Iceland is being Genocided by the elites using HARRP. Directing Radiation in storms and wind currents from Fukushima Radiation on that country for pay back.
matute11 (1 year ago)
You should do some research with an Radiation expert Leurenmoret.info. You might learn to research before u speak.
Liberty in our Time (1 year ago)
Iceland is about as far from Japan as you can get on this planet with several oceans and countrys and a whole continent in between them I doubt any radiation from Japan is making it there
FixItStupid (1 year ago)
SORRY TO HERE THIS Safe As You Can GOOD People Of Iceland WE SEE How You Fight Good On YOU ALL Love Truth IT Wins You Showed Us .... Thank You !!!
whistlelike killbill (1 year ago)
so should I take my money out of the bank now?
Jorge Busch (1 year ago)
Oso Loco yes find a Jew and give it all to him/her
whistlelike killbill (1 year ago)
thank you for the advice it is very much needed and appreciated thank you.
cloudbase rapture (1 year ago)
Question is are you going at the Rapture more importantly.
TheOlddantucker (1 year ago)
I have taken al my money from my bank in the Netherlands 8 months ago.
cloudbase rapture (1 year ago)
Before Oct Yes….
RequiemFor America (1 year ago)
"In CAPITALIST america bank robs you?" ARe you out of your freaking mind? WE HAVE NO CAPITALISM - that's why the bank can rob you!!! jesus christ you don't even know what capitalism is???
RequiemFor America (1 year ago)
+Jeff Berwick ok thanks for clarifying. too many people blame capitalism for what's going on and I jsut don't want wrong ideas to be propagated on your channel unintentionally.
Jeff Berwick (1 year ago)
it's a meme our video guy used... I am an anarchocapitalist and know the USSA is not capitalist
Jonny H (1 year ago)
Is everybody outraged yet????!!!!!
MainAccount (1 year ago)
Get free from Central Powers/Control by using peer-to-peer cryptographically secure decentralized systems like Bitcoin,
Vention1MGTOW (1 year ago)
+Brandon Cody *>Cool. Thanks for sharing* You're welcome. If you want to get your feet wet with bitcoin, you can download a bitcoin wallet (Multibit is a good one to start with) and paste your first bitcoin address here as a reply to this comment. Then I'll send you a buck to show you how easy and fast it is.
Vention1MGTOW (1 year ago)
+Brandon Cody *>Agree on silver. I don't trade bit coin right now* They both have their uses. Silver is a slam dunk. Its just about certain to do well over the next 3 years as this recession worsens. Bitcoin however is vastly more liquid, vastly more transportable and if you have them stored properly they're nearly impossible for government to seize. You can get on a plane with a million dollars in bitcoin, go through customs and there isn't a thing they can do about it (unless you tell them you have them). Services now exist where you can get your paycheck automatically flipped over to bitcoin and other services exist where you can do you online bill paying with bitcoin as well. I do almost all my day to day spending with my bitcoin visa card. So basically we're rapidly reaching the point where you don't need to do business with a bank. Yes the RSI isn't stellar but that's not what I'm looking at when I predict the future of bitcoin. What I see is a giant catastrophe in the conventional economic system and that's going to cause a tidal wave of money to come blasting into both precious metals and bitcoin. Both markets are very small though so even a tiny percentage of that money should cause pretty dramatic increases in the price of both assets. I plan to be there to enjoy some of that profit. If silver does what I think it will do, I should be able to payoff my house with less than half of my silver but if bitcoins do what I think they're going to do, I may very well be able to retire 15 years early. I think every Prepper/silver stacker should at least know how to use bitcoin. The time may come when you will need to liquidate assets and make them mobile before fleeing the country (if things get that bad). Bitcoin is a valuable tool in situations where government is about to steal your money.
Vention1MGTOW (1 year ago)
+Brandon Cody *>Or just buy hard assets: gold, silver, etc* Yes indeed. But I prefer silver over gold when you're going deeper into a recession like this. During the 2008 recession my silver gained 260% while during the same time my gold only gained 70%. The only advantage to gold is that it's more easily moved and stores in a smaller space. So for me it's Bitcoin and silver but with both assets you've got to hold them yourself. Hold and store the private bitcoin keys and keep your silver safely buried. Don't trust a bank or a bitcoin exchange to store your assets long term.
Vention1MGTOW (1 year ago)
+Brandon Cody *>Security, honesty, transparency, and fairness are not backings* Sure they are. The american dollar is "backed by the good faith of the american people" and look how many people want them. The only difference is that with bitcoin you know that only 12 1/2 of them are created every 10 minutes and there will only ever bee 21 million bitcoins in total. With fiat they can create trillions whenever they feel like it. That makes bitcoin more fair than the USD.
Sam-pson Smith (1 year ago)
+Brandon Cody  yeah but real physical stuff not paper.
pedro magoo (1 year ago)
Jail jail jail or hang for crimes against humanity gluttonous pigs
Christian Suleiman (1 year ago)
Bank of America did this too recently....made fake accounts,stole money from customers.
OLD CLUBS (1 year ago)
first
Karl Pershing (1 year ago)
Zionists at work again.
Angel O (1 year ago)
I've been trying, but the weight of defeat won't let me. I think I'm gonna be awake all night trying to make it up.
Chester Kendra (1 year ago)
Isn't it past your bedtimes?
Angel O (1 year ago)
Damn! I can't believe I'm jealous...

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.
How to become bitcoin trader? Exactly like Bitcoin, multiple digital currencies exist in the marketplace. So if you prefer to buy a few other currencies which aren`t available on Indian Exchange than you can utilize Bittrex. All you have to do is locate an exchange that you favor. Cryptocurrency exchanges have a massive potential to modify peoples minds and opinions concerning cryptocurrencies generally speaking and their application in actual life. So even in the event the exchange is attacked, its still true that you have your money. Furthermore, the exchanges prepare each and every industry for Bitcoin expansion. Existing stock exchanges will also compete to be able to fulfill the users configuration requirements. Sooner or later later on, the prices will grow more equal, meeting somewhere in the middleyour profit is equivalent to the quantity of convergence. No matter how far it is from Kijun, it is likely to return and test that level at some point. The amount of bitcoin is perpetually changing. In the US, it is 1000 USD. Whats even better, seek the services of a seasoned lawyer or at least ask for an in depth consultation. So youve read the newspaper about the meteoric growth of crypto currencies including Bitcoin or Ripple. Then coming up with 1000s of exchange rates simply to go out and get groceries is nearly impossible. Many cities around the world provide a bitcoin ATM where you are able to trade cash for bitcoin. The cryptocurrency world isn`t efficient.